luni, 9 februarie 2015

Selecția beneficiarilor pentru proiectul Erasmus+ "Building a new Europe against stereotypes"

Colegiul Economic Arad selectează elevi în vederea constituirii grupului țintă pentru proiectul Building A New Europe Against Stereotypes, 2014-1-RO01-KA201-002846_1.
Proiectul este finanțat de UE prin programul Erasmus Plus, Proiect de parteneriat strategic în domeniul şcolar.

Grup țintă : elevi înscriși în clasele a IX-a și a X-a liceu zi, în anul școlar 2014-2015;
Perioada mobilității: 7 zile x 2 deplasări;
Numărul de locuri disponibile: 16 (8 elevi/deplasare) + 2 rezerve/deplasare

Perioadele mobilităților: 11 - 17.10.2015 – Turcia
                                             8 - 14.05.2016 – Lituania

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:          
                     Participantul trebuie să fie elev în clasa a IX-a sau a X-a, liceu zi
                     Candidatul nu a beneficiat sau nu beneficiază de altă finanțare din alte proiecte finanțate de UE
                     Dosarul de candidatură este complet și corect întocmit.

CONDIȚII DE SELECȚIE:
                     Respectarea termenului de înscriere a candidaților. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins;
                     Motivația de participare la activitățile desfășurate în timpul mobilității de formare;
                     Rezultate bune la învățătură, media generală peste 8,00 în anul școlar 2013­-2014;
                     Media 10 (zece) la purtare în anul anterior desfășurării proiectului;
                     Disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului (informare, pregătire, consiliere);
                     Participantul trebuie să cunoască limba engleza la nivel european minim A2.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:
                     Cerere de înscriere (formular tip);
                     Copie xerox după cartea de identitate;
                     CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip);
                     Scrisoare de intenție semnată de candidat care prezintă motivația candidatului de a participa la proiect, calitățile personale și competențele care îl recomandă pentru selectarea în grupul țintă al proiectului;
                     Document ce dovedește nivelul de studii (adeverință de la secretariat)
                     Acordul părinților pentru participarea la selecție;
                     Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoștințele de limbă engleză;
                     Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoștințele de TIC;
                     Recomandarea de la profesorul diriginte;
                     Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului;
                     Adeverință medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată și ștampilată de acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare.

NOTĂ:
                     Inscrierea se va face în urma completării fișei de înscriere pusă la dispoziție de Comisia de Selecție;
                     Dosarele vor fi primite de coordonatorul de proiect și membrii Comisiei de Selectie; fiecare dosar va primi un număr de înregistrare de la Secretariatul unității școlare, în ziua depunerii acestuia.

Modelele de documente pot fi descărcate de AICI

Mențiuni suplimentare:
                     Selecția participanților se va realiza respectând principiul egalității de șanse și principiul nondiscriminării (paritatea de gen, apartenența la o etnie, categorii sociale defavorizate, etc.);
                     Vor fi selectați suplimentar 4 elevi: câte 2 elevi pe lista de rezervă, pentru fiecare deplasare, în vederea completării grupului țintă, în cazul neparticipării elevilor selectați;
                     Departajarea candidaților în vederea selecției se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, conform grilei de evaluare stabilite.

IMPORTANT:
Selecția participanților va fi realizată de către Comisia de Selecție numită prin Decizie Internă de către conducerea școlii, astfel încât să fie evitat conflictul de interese.

ETAPELE SELECȚIEI:
1.                  Depunerea dosarelor: 16 - 27.02.2015;
2.                  Analiza dosarelor: 2 - 5.03.2015;
3.                  Interviu de selecție: 6.03.2015, ora 13.00;
4.                  Afișarea rezultatelor și a listei de rezerve: 9.03.2015;
5.                  Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora prin publicarea rezultatelor finale:
10 - 12.03.2015.

Evaluarea candidaturilor:
Selecția elevilor se va efectua după verificarea întrunirii tuturor criteriilor de eligibiliate a candidaților. Candidații neeligibili nu vor putea participa la probele de selecție.
1.                  Evaluarea dosarului de candidatură - 50 puncte
                     Relevanța abilităților/calităților/experienței personale/profesionale înscrise în Curriculum Vitae (format european) pentru activitățile prevăzute în proiect. CV-ul trebuie semnat de către candidat (10 puncte);
                     Motivația participării la activitățile proiectului (rezultată din scrisoarea de motivație - originalitate, acuratețe, calitatea argumentării ideilor) (10 puncte);
                     Caracterizarea de către profesorul diriginte - cu menționarea calităților elevului de adaptabilitate, socializare, lucru în echipă, creativitate, toleranță, seriozitate, credibilitate, rezistență la stres și situatia la învățătură (10 puncte).
                     Caracterizarea profesorului de limba engleză de la clasă (10 puncte).
                     Caracterizarea profesorului de TIC (10 puncte).

Fiecare document va fi evaluat și i se va acorda un punctaj de la 1 la 10, reprezentând în total 50 puncte.
2.                  Interviul de selecție - 50 puncte
Punctaj maxim 100 puncte.

Elevii care sunt interesați să-și depună candidatura în vederea selecției sunt rugați să lase un comentariu cu numele și clasa.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu